แนวโน้มการใช้พลังงานในรถยนต์ การส่งเสริมให้รถยนต์เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

แนวโน้มการใช้พลังงานในรถยนต์มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากประชากรโลกมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นและรายได้ต่อหัวเพิ่มขึ้น ทำให้ผู…
1 min read